01/September/2020

Innovall resulta beneficiaria de les subvencions dirigides a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat dirigida a associacions sense ànim de lucre

En aquesta anualitat INNOVALL posa en marxa el projecte anomenat CATÀLEG DE BONES PRÀXIS RSC INNOVALL.

L’objectiu principal és Promoure la Responsabilitat Social Corporativa en el nostre radio d’acció territorial, dirigint-se als tres pilars fonamentals, empreses, estudiants i ciutadania en general.

La manera de fer-ho és través del projecte anomenat CATÀLEG DE BONES PRÀXIS RSC INNOVALL dirigit a promocionar i divulgar la RSC que estan duent-se a terme des de INNOVALL i les empreses associades.

En aquest cas es tracta d’un catàleg que mostra distintes accions que han posat en marxa les empreses associades on s’explicarà cada actuació en l’àmbit de la RSC i les avantatges que comporta a nivell social, econòmic i mediambiental.

Tenint en conter que INNOVALL és una associació de caràcter multisectorial EL CATÀLEG DE BONES PRÀXIS RSC INNOVALL mostrarà accions aplicades a diversos sectors, activitats econòmiques amb diverses aplicacions que per una banda promocionaran la RSC i per altra banda inspiraran a la resta d’empreses de qualsevol sector a integrar la amb més rapidesa la RSC en la seua empresa amb les bondats que comporta tant a nivell intern i extern. Convertint-se en una empresa diferenciada front a un mercat cada vegada més competitiu.

L’actuació està subvencionada per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Expdt. TSPRSC/2020/46/145